...

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය - ආපදා කළමනාකරණ අංශය

பாதுகாப்பு அமைச்சு - அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு

Ministry of Defence - Disaster Management Divisionවෙබ් අඩවිය සදහා තාවකාලිකව ප්‍රවේශ විය නොහැක. කරුණාකර කාලීන ආපදා හා කාලගුණික තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා ආපදා කළමනාකරණ අංශය යටතේ පවතින පහත සදහන් ආයතන වල නිල වෙබ් අඩවි වලට පිවිසෙන්න.

தற்காலிகமாக இவ் இணையத்தளத்திற்கு பிரவேசிக்க முடியாதுள்ளது. தயவுசெய்து வானிலை எதிர்வுகூறல்கள் மற்றும் அனர்த்த நிலைமைகள் பற்றிய உடனடித் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவின் கீழ் செயற்படும் பின்வரும் நிறுவனங்களின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளங்களுக்கு பிரவேசிக்கவும்.

Site is temporarily unavailable and being updated. Please visit bellow Official Websites of institutes under purview of the Disaster Management Division for recent weather forecasts and disaster updates.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
வானிலை ஆய்வுத் துறை
Department of Meteorology
කාලගුණික තොරතුරු
வானிலை தகவல்கள்
Weather Information

meteo.gov.lk
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்
Disaster Management Centre
ආපදා තොරතුරු හා අනතුරු ඇගවීම්
அனர்த்த விபரங்கள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்
Disaster Information and Alerts

dmc.gov.lk
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
National Building Research Organisation
නායයෑම් අනතුරු ඇගවීම්
மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கைகள்
Landslide Early Warnings

nbro.gov.lk
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையம்
National Disaster Relief Services Centre
ආපදා සහන තොරතුරු
அனர்த்த நிவாரணங்கள் பற்றிய விபரங்கள்
Disaster Relief Information

ndrsc.gov.lk

වැඩිදුර විස්තර සදහා විමසන්න / மேலதிக தகவல்களுக்கு எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும் / Contact us for more Information

+94-112-665170